EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan rulman yatağı ve aksesuarlarının teknik şartnameye uygun olarak İşletme Müdürlüğümüz ambarına teslimi ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası      : 2023/1257519
1-İdarenin;
a)Adres                                     : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi
                                                           Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b)Telefon ve faks numarası    : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80
c)Elektronik posta adresi       :
 
2-İhale konusu malın              ;
a)Niteliği, türü ve miktarı       : Rulman yatağı ve aksesuarları, mal alımı, 419 adet-178 takım
 
b) Teslim edileceği  yer         : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi
                                                Afşin/KAHRAMANMARAŞ     
3-İhalenin yapılacağı;
a)Yer                                                 : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi
                                               Afşin/KAHRAMANMARAŞ    
b) Tarihi ve saat                     : 29/11/2023 Çarşamba günü saat 14:00
4-İhale dökümanı                   :(Dosya  No  : AEBS 2023/38)
5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.
İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 120 TL (KDV dahil)  karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6-Teklifler 29/11/2023 Çarşamba günü saat 14:00'a kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7-İhale ile ilgili bilgilere ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.
8-Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.
#ilangovtr Basın No ILN01927387