Kahramanmaraş-Andırın Yeşiltepe Mahallesi Kilise ve Kiraz Dereleri Taşkın Kontrolü İkmali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/1254280
1-İdarenin
a) Adı
:
DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
ERKENEZ MAHALLESI MEVKI RECEP TAYYIP ERDOGAN BULVARI NO:157 46100 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ
c) Telefon ve faks numarası
:
(0344) 236 00 80 - (0344) 236 03 06
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı
:
Kahramanmaraş-Andırın Yeşiltepe Mahallesi Kilise ve Kiraz Dereleri Taşkın Kontrolü İkmali
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
Kahramanmaraş ili, Andırın ilçesi Yeşiltepe Mahallesi sınırları içerisinde taşkın zararlarından korunması maksadıyla yaklaşık 430 m betonarme U kanal ve 4 adet menfez ve Kirazlı Deresi üzerindeki mevcut taşkın tesisi üzerinde 1 adet menfez geçiş yapısı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Yer tesliminden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
30.11.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Taşkın Kontrol Şube Müdürlüğü- Erkenez Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bul. Gaziantep Karayolu 7. km 46080 - DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19/06/2018 tarih ve 30453/m sayulı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan
 (A) ALT YAPI İŞLERİ, IX. GRUP: SU YAPILARI
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. Maddesinin 8. Bendi uyarınca ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
 
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
Asgari Oran
Azami Oran
Fiyat Dışı
Unsur Puanı
DERE YATAĞI KAZISI VE TEMİZLİĞİ İLE TEMEL KAZILARININ YAPILMASI
0,8%
1,25%
0,5
HER TÜRLÜ İNŞAAT VE İMALATTA KULLANILMAK ÜZERE
C25/30 BETONU VEYA BETONARME BETONU
17,5%
27%
11,3
HER TÜRLÜ İNŞAAT VE İMALATTA KULLANILMAK ÜZERE
C30/37 BETONU VEYA BETONARME BETONU
3%
5%
2
HER TÜRLÜ İNŞAAT VE İMALATTA KULLANILMAK ÜZERE
C16 BETONU VEYA BETONARME BETONU
2%
3%
1,2
HER TÜRLÜ BETON/BETONARME İMALAT YAPIMINDA KULLANILACAK KALIP, KALIP İSKELESİ VE TAŞIYICI İSKELE
YAPILMASI
16%
25%
10,5
BETONARME DEMİRLERİNİN HAZIRLANMASI VE BÜKÜLÜP YERİNE KONULMASI
22%
35%
15
OCAK TAŞI İLE BLOKAJ YAPILMASI
1,1%
1,7%
0,8
KORKULUK YAPILMASI
12,5%
19,5%
8
MUHTELİF ÇAPTA PVC BORU İLE BARBAKAN YAPILMASI
0,04%
0,07%
0,1
HER TÜRLÜ KARGİR, BETON, BATONARME YAPININ YIKIM
VE NAKLİYE İŞLERİ
0,05%
0,08%
0,1
HER TÜRLÜ ÖLÇÜM, HARİTA, APLİKASYON, TATBİKAT,
TADİLAT, DETAY PROJE İŞLERİ
0,8%
1,2%
0,5

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yer alan ilana göre Sınır Değer Katsayısı (N) katsayısı 1,00 olarak alınmıştır.
#ilangovtr Basın No ILN01928144