banner86

Bu Şehri Hep Birlikte Kalkındıracağız”

SON Va­li­ler Ka­rar­na­me­si ile Kah­ra­man­ma­raş'a ata­nan Vali Ömer Faruk Coş­kun'a Gün­lük Yayın Ha­ya­tı­nı sür­dü­ren Kah­ra­man­ma­raş'ta Bugün Ga­ze­te­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Bu Şehri Hep Birlikte  Kalkındıracağız”

Mi­sa­fir­le­ri ile bir süre soh­bet eden Vali Coş­kun, Ga­ze­te­miz Genel Yayın Ko­or­di­na­tö­rü Meh­met Müm­taz Yüz­ba­şı­oğ­lu ile hoş soh­bet ede­rek Ga­ze­te­mi­zin yayın sü­re­ci hak­kın­da bil­gi­ler ala­rak, şeh­rin kal­kın­ma­sı için bir­lik­te ha­re­ket edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.
Kah­ra­man­ma­raş Va­li­si Ömer Faruk Coş­kun zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­re­rek; “Ül­ke­mi­zin en gü­zi­de şe­hir­le­rin­den bir ta­ne­si olan kah­ra­man­lar ve şa­ir­ler di­ya­rı Kah­ra­man­ma­raş'ımıza Vali ola­rak hiz­met edecek ol­ma­nın onur ve mut­lu­lu­ğu­nu ya­şar­ken, bu onuru biz­le­re layık gören Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan'a ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı­mız Sayın Sü­ley­man Soylu'ya şük­ran­la­rı­mı arz edi­yo­rum.
Gö­re­vi­miz sü­re­sin­ce biz­le­re düşen ilk ve en önem­li görev kuş­ku­suz “İnsanı yaşat ki dev­let ya­şa­sın” il­ke­siy­le ili­mi­zin başta ya­tı­rım po­tan­si­ye­li olmak üzere sahip ol­du­ğu tüm zen­gin­lik­le­ri­ni en iyi şe­kil­de de­ğer­len­dir­mek, hal­kı­mı­zın refah, huzur, mut­lu­luk ve gü­ven­li­ği­ni pe­kiş­tir­mek ola­cak­tır. Bu he­def­le­re ulaş­mak için mesai ar­ka­daş­la­rım­la bir­lik­te üstün görev an­la­yı­şı için­de en doğru, akıl­cı, etkin ve ve­rim­li bir şe­kil­de mesai mef­hu­mu gö­zet­mek­si­zin hiz­met etme azmi ve gay­re­ti için­de ola­ca­ğı­mı­zın bi­lin­me­si­ni is­te­rim” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Zi­ya­ret­te Ga­ze­te­miz Genel Yayın Ko­or­di­na­tö­rü Meh­met Müm­taz Yüz­ba­şı­oğ­lu, Genel Mü­dü­rü Pınar Yüz­ba­şı­oğ­lu, So­rum­lu Yazı İşleri Mü­dü­rü Faruk Ak­te­mur, Yazı İşleri Mü­dü­rü İlker Yiyen, Mu­ha­bir Mus­ta­fa Kömü'de yer aldı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

siteye gitmek için tıkla

banner79

banner77

banner78

banner85