ESAS NO: 2022/90
KARAR NO:2023/51KARAR
TARİHİ: 01/06/2023
Sanık Latif Şahin hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılıp bitirilen açık yargılaması sonunda verilen karar gereğince;
" Sanık Latif Şahin'in mağdur Muhammed Reşat Tekin'e yönelik sabit olan kasten yaralama suçu nedeniyle eylemine uyan TCK 58/3 maddesi delaletiyle TCK 86/2, 86/3-e, 62/1, 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkranın 1. Cümlesi, 58/6-7 maddeleri gereğince 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, yargılama gideri 6 tebligat ücreti ve bir posta gideri olmak üzere toplam 284 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına, dair sanığın ve mağdurun yokluğunda, C.Savcısının huzurunda ve mütalaasına uygun olarak,yüze karşı verilen kararlarda kararın tefhim edildiği tarihten, tarafların yokluğunda verilen kararlarda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki nöbetçi asliye ceza mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf ceza evinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi" şeklinde karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı bulunan kararın adresi tespit edilemeyen K.Maraş ili Elbistan ilçesi Pınarbaşı mahallesi nüfusuna kayıtlı Alaittin ve Pakize oğlu 20/02/1972 Elbistan doğumlu Latif Şahin'e ilanen tebliğine, ilan tarihinden 7 gün sonra kararın tebliğ yapılmış sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01924526