01-)  Mülkiyeti Belediyemize ait; aşağıdaki tabloda bulunan işyerleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun
45. maddesine göre Açık Artırma İhale Usulüne göre üç yıllığına ihale edilerek kiralanacak ve satılacaktır.
02-) İhale Türkoğlu Belediye Başkanlığı Fatih Mahallesi Mahir ÜNAL Cad.No:76/A 46800 Türkoğlu/ Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Belediye Encümen Salonunda aşağıda tabloda yazılı tarih ve saatlerde yapılacaktır.                                                                                               
KİRALANACAK TAŞINMAZLAR
Bulunduğu Yer
Ada/Parsel -  Koordinat
(ITRF-96)
İmar Durumu
 
 
Niteliği
 
Alanı
Muhammen Bedeli 3 Yıllık  -
(Kdv  Hariç)
TL
 
Geçici Teminat
TL
 
 
İhale Tarihi
 
 
İhale Saati
Türkoğlu Şekeroba Mahallesi
 
y:568757.716-568839.015
x:4126037.726-4126065.666
Park
Spor Kompleksi
(Havuz, Lokal)
4.700
500.000,00
 15.000,00
12.06.2024
13.30
Türkoğlu Beyoğlu Mahallesi
369 Ada 23 Parsel
Spor Tesisi
Yüzme Havuzu
1.793
300.000,00 
   9.000,00
12.06.2024
13:40
Türkoğlu Beyoğlu Mahallesi
369 Ada 23 Parsel
Spor Tesisi
Halı Saha
1.862
250.000,00
7.500,00
12.06.2024
13.50
Türkoğlu
Yeşilyöre
Mahallesi
 
213 Ada 51 Parsel
Mesire Alanı
Halı Saha ve Yüzme  Havuzu
2.003
200.000,00
6.000,00
12.06.2024
14.00
Türkoğlu
Kılılı 
Mahallesi
0/0
Park
Büfe
9
100.000,00
3.000,00
12.06.2024
14.10
Türkoğlu
G.O.P
Mahallesi
0 Ada 3646 Parsel
Spor Tesisi
Halı Saha
1.500
400.000,00
  12.000,00
12.06.2024
14.20
Türkoğlu Beyoğlu Mahallesi
525 Ada 1 Parsel (1 No’lu Dükkan)
Ticari
Dükkan
13,80
70.000,00
2.100,00
12.06.2024
14:30
Türkoğlu Beyoğlu Mahallesi
525 Ada 1 Parsel (4 No’lu Dükkan)
Ticari
Dükkan
21,16
80.000,00
2.400,00
12.06.2024
14:40
Türkoğlu Beyoğlu Mahallesi
525 Ada 1 Parsel (5 No’lu Dükkan)
Ticari
Dükkan
31,28
60.000,00
1.800,00
12.06.2024
14.50
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Bulunduğu Yer
Ada/Parsel -  Koordinat
(ITRF-96)
İmar Durumu
 
 
Niteliği
 
Alanı
Muhammen Bedeli  -
(Kdv  Hariç)
TL
 
Geçici Teminat
TL
 
 
İhale Tarihi
 
 
İhale Saati
Türkoğlu
Beyoğlu
Mahallesi
146 Ada 14 Parsel
A-2
Arsa
44,13
33.097,50
992,93
12.06.2024
15:00
Türkoğlu
Kılılı
Mahallesi
105 Ada
8 Parsel
S-2
Arsa
587.91
587.910,00
17.637,33
12.06.2024
15:10
Türkoğlu
Kılılı
Mahallesi
178 Ada
10 Parsel
S-2
Arsa
603.81
603.810,00
18.114,30
12.06.2024
15:20
Türkoğlu
Kılılı
Mahallesi
320 Ada
11 Parsel
A-2
Arsa
524.92
524.920,00
15.747,60
12.06.2024
15:30
 
Türkoğlu
Merkez
Mahallesi
2 Adet Arap Atı ve Binim Takımları
70.000,00
2.100,00
12.06.2024
15:40
 03-) Kira ve satış ihalelerine katılacak olanlar için;
A-Gerçek kişi olması halinde;
a.Tebligat için adres beyanı,
b.Noter tasdikli imza beyannamesi,
c.Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,
d.Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.
B- Tüzel kişi olması halinde;
a.Tebligat için adres beyanı,
b.Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair  belge,
c.Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d.Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,
e.Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge.
C-Vekaleten ihaleye katılma halinde,
İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi.
Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T saat ayarı esastır. İhaleye yeterli talipli bulunmadığı durumda, taliplilerin tekliflerinin uygun görülmediği durumlarda Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Türkoğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250-TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin ihale dokümanını(şartnamesini) satın alması şarttır.
Taliplilere ilanen duyurulur.                                                                                                                         
#ilangovtr Basın No ILN02041640