(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2020/176 Esas
DAVALI : ZAFER KOZALAK (319*****448 T.C. Kimlik Nolu)
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz hususu tebliğ ve ihtar olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01920914