ESAS NO : 2023/897

DAVALI : MARUF HASRUMİDavacı ELA MUKEYYİS vekilince davalı MARUF HASRUMİ aleyhine ikame edilen BOŞANMA davasınınyapılan yargılaması verilen ara kararı uyarınca.
Dosyamız davalısı olan Suriye ülkesi vatandaşı Ali ve Cemile oğlu 1988 Halep D.lu, 99334719184 yabancı kimlik nolu Maruf HASRUMİ nin yapılan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden davalıya tahkikat duruşma gününün ve sosyal inceleme raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dosyamız sosyal inceleme raporunda özetle,halen davacı anne yanında kaldığı anlaşılan tarafların müşterek çocukları 2012 doğumlu Cene, 2013 doğumlu Ali ve 2015 doğumlu Gine Hasrumi'nin velayetinin tedbiren de dahil olmak üzere davacı anne Ela MUKEYYİS'e verilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Davalının yeni tahkikat duruşma günü olan 06.09.2024 günü saat 09.30 da mahkememizduruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil etmesi aksi takdirde HMK'nun 150.maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluklarında hüküm verileceği ve yukarıda belirtilen sosyal inceleme raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde sosyal inceleme raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususlarına ilişkin iş bu ilan özeti gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 8. Gün davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02033882