EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan çelik kortlu konveyör bantların ve her makara bant için bedelsiz olarak verilecek olan bir set eklem malzemesinin imali ve teslimi ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası      : 2023/1298164
1-İdarenin;
a)Adres                                     : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi
                                                           Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b)Telefon ve faks numarası    : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80
c)Elektronik posta adresi       :
 
2-İhale konusu malın              ;
a)Niteliği, türü ve miktarı       : Çelik kortlu konveyör bant, mal alımı, 2750 metre
b) Teslim edileceği  yer         : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi
                                                Afşin/KAHRAMANMARAŞ     
3-İhalenin yapılacağı;
a)Yer                                                 : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi
                                               Afşin/KAHRAMANMARAŞ    
b) Tarihi ve saat                     : 06/12/2023 Çarşamba günü saat 14:00
4-İhale dökümanı                   :(Dosya  No  : AEBS 2023/39)
5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.
İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 120 TL (KDV dahil)  karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6-Teklifler 06/12/2023 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7-İhale ile ilgili bilgilere ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.
8-Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.
#ilangovtr Basın No ILN01932095