EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan dik planya tezgahı alımı işi ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası               : 2023/1197156
1-İdarenin;
a)Adres i                         : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b)Telefon ve faks numarası    : 0312 295 50 00 - 0344 524 25 80-82
c)Elektronik posta adresi       : aras.ramazan@euas.gov.tr
2-İhale konusu malın              ;
a)Niteliği, türü ve miktarı       :Mal alımı- Dik planya tezgahı-1 adet
b) Teslim edileceği yer       : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü-Afşin/KAHRAMANMARAŞ                                                 
3-İhalenin yapılacağı;
a)Yer                                   :EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü-Afşin/KAHRAMANMARAŞ    
b) Tarihi ve saat                   : 16/11/2023 Perşembe günü saat 10:00
4-İhale dökümanı                 : (Dosya  No: AEBS 2023/36)
5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.
İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 120 TL (KDV dahil)  karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6-Teklifler 16/11/2023 Perşembe günü saat 10:00'a kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7-İhale ile ilgili bilgilere https://afsinbtermik.euas.gov.tr ihaleler bölümünden ulaşılabilir.
8-Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.
 
 

#ilangovtr Basın No ILN01919567