EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan GM 50 L Blower ve yedeklerinin temini ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası      : 2024/717800
1-İdarenin;
a)Adres                                     : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi
                                                           Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b)Telefon ve faks numarası    : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80
c)Elektronik posta adresi       :
 
2-İhale konusu malın              ;
a)Niteliği, türü ve miktarı       : Blower, mal alımı, 10 adet
 
b) Teslim edileceği  yer         : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
                                                Afşin/KAHRAMANMARAŞ     
3-İhalenin yapılacağı;
a)Yer                                                 : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  
                                               Afşin/KAHRAMANMARAŞ    
b) Tarihi ve saat                     : 25/06/2024 Salı günü saat 14:00
4-İhale dökümanı                   :(Dosya  No  : AEBS 2024/45)
5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.
İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 180 TL (KDV dahil)  karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6-Teklifler 25/06/2024 Salı günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7-İhale ile ilgili bilgilere ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.
8-Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.
#ilangovtr Basın No ILN02040307