KAHRAMANMARAŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

39 ton 10-18 mm (Fındık) boyutunda, 90 ton 60-150 mm (Portakal) boyutunda, 40 ton 30-75 mm (Ceviz) olmak üzere toplam 169 ton ısınma amaçlı kömür ve 35 ton Odun mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/607940
1-İdarenin
a) Adı
:
KAHRAMANMARAŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 9015 SOKAK NO:7 46100 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ
c) Telefon ve faks numarası
:
3442211155 - 3442230057
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
39 ton 10-18 mm (Fındık) boyutunda, 90 ton 60-150 mm (Portakal) boyutunda, 40 ton 30-75 mm (Ceviz) olmak üzere toplam 169 ton ısınma amaçlı kömür ve 35 ton Odun
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
Kahramanmaraş Merkez ve Dış İlçe Birimlerinde bulunan hizmet binalarının ısıtılmasında kullanılmak üzere ,169 ton ısınma amaçlı kömür ve 35 ton Odun alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Andırın İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası 14 Ton Fındık Kömür Nurhak İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası 20 Ton Ceviz Kömür, 2 Ton Odun Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası 25 Ton Fındık Kömür Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası 50 Ton Portakal Kömür, 5 Ton Odun Çağlayancerit İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası 40 ton portakal kömür, 8 ton Odun İl Merkezi Şehir Giriş Uygulama Noktaları (Adana Yolu, Gaziantep Yolu, Kayseri Yolu uygulama noktalarına her nokta için ayrı ayrı 6 ton ceviz kömür ( toplam 18 ton ceviz kömürü) ve ayrı ayrı 6 ton odun (toplam 18 ton odun ) İl Merkezi Mıkdat ATAŞ açık atış poligonu için 2 ton ceviz kömürü ve 2 ton odun.
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşme imzalanmasına müteakiben 25 gün içinde ihale dökümanında belirtilen yerlere teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
03.06.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Bahçelievler Mahallesi 9015 sokak No:7 Yeni İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Destek Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekli; İthalatçı ise İthalatçı Kayıt Belgesi, Üretici ise Uygunluk İzin Belgesi, Dağıtıcı ise Dağıtıcı Kayıt Belgesi, Satıcı ise Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN02032128