1         – İHALENİN KONUSU:
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede bulunan taşınmazlar 01.11.2023 Tarih ve 60 Sayılı Meclis Kararı ve 12.01.2024 Tarih ve 03 Sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.
      2- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT:
İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Elbistan Belediyesi İkinci Kat Meclis Odasında yapılacaktır.
S.NO
MAHALLE
NİTELİK
ADA
PARSEL
Y.ÖLÇÜMÜ
1 YILLIK MUH. BEDELİ
GEÇ TEMİNAT
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
1
DOĞAN
ARSA
4406 
1
8.590,65
200.000,00
6.000,00
27.03.2024
11:00
3- TAŞINMAZLARIN KİRALAMA SÜRESİ:                                                             
a)      Taşınmazın Kira süresi sözleşme tarihinden itibaren başlayacaktır.
b)      İhaleye girmek isteyen istekliler ihale ile ilgili idari şartnameyi Elbistan Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü İhale Servisinden ücretsiz görebilirler.
4- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, KESİN TEMİNAT’A
İLİŞKİN ESASLAR
a) Kiraya verilecek taşınmazların 1 yıllık muhammen bedeli yukarıda listede belirtilmiştir.
b) İhaleye katılmak isteyenlerin 1 yıllık muhammen bedeli üzerinden % 3 oranındaki geçici teminatı her taşınmaz için ayrı ayrı, İhale saatinden önce Belediyemizin
T. Halk Bankası Elbistan Şubesindeki İBAN hesabına yatırmış olmaları veya bu maddenin ç/1, ç/2 ve ç/3 nolu bentlerindeki teminat olarak kabul edilecek değerleri vermeleri gerekmektedir.
c) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce toplam (10 yıllık) ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınacaktır.
ç) Teminat olarak;
1-      Tedavüldeki Türk Parası,
2-      Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
3-      Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
Kabul edilecektir.
d) İhale üzerinde kalan istekli, onaylanan ihale kararlarının itibaren 15 gün içinde kesin teminatı yatırmak, kira sözleşmesini imzalamak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harçları ödemek zorundadır.
e) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
5- KİRA ARTIŞ ORANI VE ÖDEME ŞEKLİ:
a) Birinci yılın kira bedeli, KDV, Tellâliye ve İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi ve Sözleşmeye Ait Damga Vergisi sözleşmenin imzalanmasından önce peşin olarak ödenecektir.
b) Diğer yılların kira bedelleri, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın, bir önceki yıla ait kira bedelinin yıllık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında arttırılması suretiyle her yıl sözleşme tarihinde ödenecektir.
c) Belirlenen muhammen bedel, KDV ve Tellâliye hariç fiyatlarıdır. Bu fiyatlara ihale bedeli üzerinden KDV, Tellâliye, İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi ve Sözleşmeye Ait Damga Vergisi eklenecektir.
ç) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idare hesabına gelir kaydedilir.
6- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:
a) İhaleye gerçek kişi olarak katılması halinde; 
     1- Nüfus cüzdan sureti,
     2- Tebligata esas ikametgâh belgesi veya Ek.1 de yer alan formata uygun işyeri adres beyanı,
     3- İhaleye ortak olarak girenler için, noter onaylı adi ortaklık sözleşmesi
b) İhaleye tüzel kişi olarak katılması halinde; 
     1- Tüzel kişiliğin son ortaklık durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
     2- Tüzel kişiliği temsile yetkili kişiye ait imza sirküleri,
c) Geçici teminatın ödendiğine dair alındı belgesi veya banka dekontu,
ç) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
d) 500.00 TL tutarındaki İhale şartname bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz,
e) 2886 sayılı kanunun 84. maddesi gereğince (tüzel kişiler ve ortaklıklarda ortaklar ve temsile yetkili kişiler dâhil) ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanname,
f) İhaleye vekâleten girenler için noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi
İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Elbistan Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.
7- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
A) İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhrî hısımları,
ç)  (a), (b) ve bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),
B) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,
C) Elbistan Belediyesine doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak borcu olanlar bu borçlarını ödemedikçe ihaleye katılamazlar.
8- SÖZLEŞME YAPILMASI:
Kiracı, onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen 15 gün içerisinde: ( DİK  – 57. Madde )
a)  Kesin Teminat verecek
b)  Kendisine ait olan vergi, resim ve harç giderlerini yatırmak zorundadır.
c)  Kiracı 15 günün sonunda yukarıda istenilen yükümlülüklerinin her hangi birini yerine getirmediği takdirde protesto çekmeye ve hüküm alamaya gerek kalmaksızın geçici teminat gelir kaydedilir ve şartname hükümleri uygulanır.
 İhale ile diğer şartlar İhale idari şartnamesinde mevcut olup;                                                                                                        
            İlgililere ilanen duyurulur.                                                                                                                                                     

#ilangovtr Basın No ILN01998937