ESAS NO:2022/81
KARAR NO: 2024/100-Müşteki sanık Esad Ali ve mağdur suça sürüklenen çocuk Feysal Naif hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılıp bitirilen açık yargılaması sonunda;
"Müşteki sanık Esad Ali'nin mağdur Suça Sürüklenen Çocuk Feysal Naif'e yönelik üzerine atılı "Silahla Basit Yaralama" suçunu işlediği sabit olduğundan; eylemine uyan 5237 s. TCK'nın 86/2, 86/3-e, 29/1, 62/1,52/2,52/4, CMK 231/5-8-10-11 maddeleri gereğince hükmün 5 yıl süreyle açıklanmasının geri bırakılmasına, Mağdur Suça Sürüklenen Çocuk Feysal Naif hakkında müşteki Mahmud Ali ve müşteki sanık Esad Ali'ye yönelik üzerine atılı "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından beraatine, Mahmud Ali'ye yönelik"Basit Yaralama" suçunu işlediği anlaşıldığından sanığın eylemine uyanTCK'nın 86/2, 86/3-e, 29/1,31/3, 62, 52/2, 52/4 CMK 231/5-8-10-11 maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, Mağdur Suça Sürüklenen Çocuk Feysal Naif hakkında müşteki sanık Esad Ali'ye yönelik üzerine atılı "Basit Yaralama" suçunu işlediği anlaşıldığından sanığın eylemine uyanTCK'nın 86/2, 29/1, 31/3, 62, 52/2,52/4, 231/5-6. maddesi gereğince, takdiren sanık hakkındaki hükmün 5 yıl süreyle açıklanmasının geri bırakılmasına; Müşteki sanık Esad Ali'nin hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilen sürelerin TCK'nın 63 maddesi uyarınca sanığın hükmolunan cezasından mahsubuna, CMK.nın 324 ve devamı maddeleri uyarınca mağdur suça sürüklenen sanığın ve müşteki sanığın sarfına neden olduğu 28 adet tebligat gideri olan 1.091,00-TL tebligat ücretinin mağdur sanık ve müşteki sanıktan eşit oranda tahsili ile hazineye gelir kaydına" şeklinde karar verilmiştir. Yukarıda yazılı bulunan kararın adresi tespit edilemeyen Suriye uyruklu Muhammed ve Nurhan oğlu 1/01/1992 Halep doğumlu müşteki sanık ESAD ALİ'ye ilanen tebliğine, ilan tarihinden 7 gün sonra kararın tebliğ yapılmış sayılacağına, 7 günlük süre içerisinde Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolunun açık olduğuna dair tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02056817