ESAS NO : 2023/607

KARAR NO : 2024/115Sanık Mahmud Haddet hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılıp bitirilen açık yargılaması sonunda:
Sanık Mahmut Haddet'in üzerine atılı5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçu sübuta erdiğinden eylemine uyan 5607 sayılı kanunun 3/18-son maddesi yollamasıyla 3/5 maddesi, 3/10, 3/10 maddesinin son cümlesi , 3/23, TCK, 62/1, 52/2, TCK 50/1-a maddesi gereğince neticeten 6000 TL ve 20 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, katılan kurum kendisini vekil ile temsil etmesi nedeniyle karar tarihindeki AAÜT'ne göre maktu 17900 TL vekalet ücretinin sanıktan tahsili ile katılan kuruma verilmesine,ElbistanAdli Emanetin 2015/772 Esasına kayıtlı kaçak sigaraların 5607 sayılı yasanın 13/1 maddesi delaletiyle TCK'nın 54/4 maddesi uyarınca müsaderesine, bozma öncesi yapılan bu dosya için sanık yönünden yapılan iki adet davetiye gideri 18,00 TL,bir adet bilirkişi gideri 75,00 TL olmak üzere toplam 93,00 TL+ yargıtay gidiş dönüş masrafı olan 10,00 TL+ 43,00 TL olan toplam 146,00 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına, bozma ilamı sanık lehine olduğundan bozma sonrası yapılan yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına, dair, sanığın ve katılan vekilinin yokluğundaC.Savcısının mütalaasına uygun, yüze karşı karar verilenler yönünden tefhim, yoklukta verilenler yönünden tebliğ tarihinden7 gün içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla ve beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle, tutuklu veya hükümlü olarak Ceza İnfaz Kurumu veya tutukevinde bulunulması halinde Ceza İnfaz Kurumu veya Tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek, Yargıtaya temyiz yasa yolu Açık Olmak Üzere, tarafların yasa yoluna başvurmakta muhtariyetlerine, yasa yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine dair CMK.231/1 maddesi gereğince hüküm fıkrası okunarak, verilen karar gerekçesiyle birlikte açıkça okunup tefhim olundu" şeklinde karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı bulunan kararın ve katılan kurum vekili tarafından kurumda numune bulunan kaçak eşyalar hakkında müsadere kararı verilmemesi nedeniyle verilen istinaf dilekçesinin adresi tespit edilemeyen Suriye uyruklu Samir ve Fethiye oğlu 1976 Suriye doğumlu MAHMUD HADDET'e ilanen tebliğine, ilan tarihinden 7 gün sonra kararın tebliğ yapılmış sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02041980