ESAS NO : 2023/265
KARAR NO : 2024/103Sanık Nura Elahmed hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılıp bitirilen açık yargılaması sonunda:
-Sanık Nura Elahmed'in üzerine atılı "Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde satın almak , Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde kullanmak " suçundan eylemine uyan TCK.191/1,62/1,53/1 maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,- sanığın hakkında verilen erteleme kararına rağmen uyuşturucu kullanmaya devam ettiği anlaşılmakla bir daha suç işlemeyeceği kanaatine varılmadığından sanık hakkında H.A.G.B. Ve erteleme hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına, suça konu uyuşturucu maddesi analizlerde kullanılmış olduğundan müsadereye yer olmadığına, hüküm kesinleşinceye kadar yapılacak olan yargılama giderleri hariç olmak üzere dosyada yapılan; 1 adet tebligat gideri 87,00 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irad kaydına,
Dair, sanığın yokluğunda,Cumhuriyet Savcısının mütalaasına uygun, yüze karşı karar verilenler yönünden tefhim tarihinden, yoklukta karar verilenler yönünden kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde, mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla ve beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle, tutuklu veya hükümlü olarak Ceza İnfaz Kurumu veya tutukevinde bulunulması halinde Ceza İnfaz Kurumu veya Tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek,Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF Yolu Açık Olmak Üzere, tarafların yasa yoluna başvurmakta muhtariyetlerine, yasa yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine dair CMK.231/1 maddesi gereğince hüküm fıkrası okunarak, verilen karar gerekçesiyle birlikte açıkça okunup tefhim olundu " şeklinde karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı bulunan kararın adresi tespit edilemeyen Suriye uyruklu Muhammed ve Sabriye kızı 08/03/1996 Halep doğumlu NURA ELAHMED'e ilanen tebliğine, ilan tarihinden 7 gün sonra kararın tebliğ yapılmış sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02041983