KSÜ 34 Personel Alıyor!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü 4/B sözleşmeli personel alımı doğrultusunda 34 Personel ihtiyacını karşılamak ihaleye çıktı.

KSÜ 34 Personel Alıyor!

Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimliğinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın,2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacak.

34 Personel ilanına göre; HM-01 Hemşire 8 P3 5.137,87.-TL Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. PS-02 Psikolog 1 P3 5.137,87.-TL Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak. DT-03 Diyetisyen 1 P3 5.137,87.-TL Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak. ST-4 Sağlık Teknikeri 1 P93 4.900,32.-TL Ön Lisans Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikliği Bölümü mezunu olmak. ST-5 Sağlık Teknikeri 5 P93 4.900,32.-TL Ön Lisans Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Bölümü mezunu olmak. DSP-6 Diğer Sağlık Personeli 4 P93 4.900,32.-TL Ön Lisans Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak. BP-7 Büro Personeli 1 P93 3.992,89.-TL Ön Lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla kamu kurumlarında yönetici asistanlığı, taşınır kayıt-satınalma, ve mutemetlik iş deneyimi olmak. Bilgisayar işletmenliği eğitimi sertifikasına sahip olmak. BP-8 Büro Personeli 1 P94 3.961,73.-TL Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla, hastanelerin depo departmanında çalışma deneyimi olmak. BP-9 Büro Personeli 1 P3 4.039,64.-TL Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İşletme, İktisat, Maliye programlarının birinden mezun olmak. TK-10 Tekniker 1 P93 5.103,11.-TL Ön Lisans Elektrik Bölümü mezunu olmak. TKN-11 Teknisyen 1 P94 4.244,80.-TL Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar, Bilişim Teknolojileri alanlarından mezun olmak. KG-12 Koruma Güvenlik Görevlisi 4 (Erkek) P3 4.523,28.-TL Lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalıkve benzeri engelleri bulunmamak, Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. 170 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla 13’ten az olması. (Örneğin 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmektedir.) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını tamamlamamış olmak. DP-13 Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) 5 P94 3.788,21.-TL Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okul mezunu olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalıkve benzeri engelleri bulunmamak. Bina içi büro ve açık alan temizliği, eşya ve evrak taşıma, gerektiğinde bina dışı çevre temizlik görevini yapmak üzere istihdam edilecektir. Hemşire, Psikolog ve Diyetisyen; Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi kadrosu olacak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını ise tamamlamamış olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlileri için 30 yaşını tamamlamamış olmak.), Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak, 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz, Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Atama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir, Adayların 2020 KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türüne sahip olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, Deneyim belgesi mezuniyet tarihinden itibaren geçerli.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyeceği duyuruldu. (HABER: MELİHA KÜÇÜKÖNDER)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER