Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halk ekmek fabrikası ve büfeleri kiraya veriyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Halk Ekmek Fabrikası ile Ekmek Satış Büfeleri’nin kiraya verilmesi için ihaleye çıkıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halk ekmek fabrikası ve büfeleri kiraya veriyor

İhale kapsamında Ekmek Fabrikası ve kentin farklı bölgelerinde bulunan 62 adet Ekmek Satış Büfeleri, yıllığı 425.000,00 TL bedelle 3 yıllığına kiraya verilecek.
Açık teklif usulüyle yapılacak olan ihale, 07.07.2020 saat 14:00’te Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda gerçekleştirilecek.

İLAN
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi 5340 ada 2 parsele isabetli Ekmek Fabrikası ve şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan 62 adet Ekmek Satış Büfeleri, 12.05.2020 tarih ve 2020/19-1 Encümen Kararı ile 1 yıllığı 425.000,00 TL (KDV Dâhil) muhammen bedel ile 3 yıllığına 07.07.2020 tarihinde saat 14:00 te 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile kiraya verilecektir.
İhale İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır.
İhalelerin şartname bedeli 100,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihalelere katılamayacaklardır.
İhale ile kiraya verilecek yukarıda belirtilen yerin geçici teminatı 38.250,00 TL olup, geçici teminatı nakit olarak ödeyecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı şubesindeki bulunan 00158007292361081 nolu hesabına yatırılacaktır.
İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
Tedavüldeki Türk parası;
Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu;
Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller;
Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları;
İHALEYE KATILACAKLARIN İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER;
İkametgâh belgesi,
Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;
İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;
İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;
2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;
Tüzel kişi olması halinde yukarıdaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin, noter tasdikli imza sirküleri;
Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;
İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:
Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.
ORTAK GİRİŞİMDE;
Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.
İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.
İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.
İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.
İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıkça belirtilir.
İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.
İlgililere ilanen duyurulur.

Fatih BÜLBÜL
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

siteye gitmek için tıkla

banner79

banner77

banner78